MЁNYRA E ABDESIT

 
Festimi i Festės sė Nėnės dhe Festės sė Familjes PDF Printoni E-mail
Shkruar nga --   
e diel. 07 mars 2010
   
Disa muslimanë të kohës së sodit vlerësojnë disa aspekte të risisë perëndimore me veçimin e një dite gjatë vitit vetëm për nënat. Ata përmendin diçka që është anashkaluar nga njerëzit që shpikën këtë ditë, që do të thotë, fëmijët të cilët kanë humbur nënat e tyre brengosen dhe mallëngjehen kur i shohin shokët e tyre duke festuar me nënat e tyre. Kështu që, ata sugjerojnë se festimet duhet të bëhen për të gjithë familjen dhe me arsyetimin se Islami nuk e urdhëron festimin e kësaj dite, duke u bazuar në atë se Sheriati islamik (legjislacioni Islam) urdhëron muslimanët të nderojnë dhe respektojnë nënat e tyre dhe të jenë të mirë ndaj tyre gjatë gjithë kohës. Si e tillë, nuk ka nevojë që të caktojë një ditë gjatë vitit për nënat.

Kishin të drejtë në furnizimin e arsyetimit dhe me përmendjen e aspektit të keq që është neglizhuar prej njerëzve të cilët paraqitën Festën e Nënës. Megjithatë, ata nuk përmendin se risit fetare janë kundër teksteve eksplicite që janë transmetuar nga i Dërguari i Islamit, sal-lall-llahu alejhi ve selem, e as nuk e përmendin rrezikun e përfshirë në imitimin e idhujtarëve dhe jobesimtarëve. Prandaj, e kam shkruar këtë për të tërhequr vëmendjen e njerëzve të tillë, të cilët janë të përfshirë në risit fetare gjegjësisht Festën e Nënës, si dhe risitë e tjera që janë sjellë nga armiqtë e Islamit dhe njerëzit që janë injorant ndaj Islamit, kështu, duke ia humbur shkëlqimin Islamit dhe duke shkaktuar që njerëzit të qëndrojnë larg prej tij. Përfundimisht, kjo ka sjellë konfuzion, çrregullim, ngatërrim, çoroditje dhe përçarje dhe vetëm Allahu i Plotfuqishëm e di se sa të dëmshëm dhe degjenerues janë ata.

Kjo është vërtetuar nga hadithet autentike, se i Dërguari i Allahut, sal-lall-llahu alejhi ve selem, paralajmëroi dhe na e tërhoqi vërejtjen kundër risive fetare dhe imitimit të armiqve të Allahut, domethënë çifutët, të krishterët dhe politeistët e tjerë. Ai tha: “Kushdo që fut diçka të re në çështjet tona (Islamin) dhe që nuk është pjesë e saj atëherë është e refuzuar” [Buhariu, dhe Muslimi] Sipas një verzioni tjetër: "Kushdo që bën një vepër e cila nuk është pjesë e kësaj çështjes sonë (Islamit), do t'i refuzohet." [Muslimi]

Kjo do të thotë se çështjet e shpikura nuk do të pranohen nga shpikësi.

I Dërguari i Allahut, sal-lall-llahu alejhi ve selem, në hutben e së premtes e kishte zakon të thoshte: "Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr." [Muslimi]

Nuk ka dyshim se caktimi i një dite gjatë vitit për nënat dhe familjet është diçka e re në Islam, pasi nuk ishte bërë nga i Dërguari i Allahut, sal-lall-llahu alejhi ve selem, dhe prej shokëve të tij. Si e tillë, Dita e Nënës nuk duhet të festohet dhe muslimanët duhet të jenë të paralajmëruar kundër festimit të saj, sepse është e mjaftueshme që ata të mbështeten dhe përkrahen vetëm për atë që është ligjëruar, urdhëruar dhe lejuar nga Allahu i Plotfuqishëm dhe i Dërguari i Tij, sal-lall-llahu alejhi ve selem.

Sheriati Islamik i urdhëron njerëzit t'i nderojnë, respektojnë dhe të jenë të sjellshëm ndaj nënave të tyre në çdo kohë. Muslimanët, duhet të jenë krenarë dhe të kënaqur me atë çka Allahu i Lartmadhëruar ka lejuar për ta. Ata janë të urdhëruar që të jenë gjithmonë bamirës ndaj nënave të tyre, t'i nderojnë ato, të jenë të sjellshëm, të jenë të dëgjueshëm ndaj tyre, nënkuptohet brenda kufijve të Sheriatit. Përveç kësaj, muslimanët duhet të jenë të vetëdijshëm për shpikjen e çështjeve që Allahu i Lartësuar i paralajmëroi kundër asaj dhe të cilat çojnë në përngjasim me armiqtë e Allahut, Subhanehu ve Teala, duke i pasuar ata dhe çdo ide apo risi fetare që vjen nga ata duke e konsideruar si të mirë. Muslimanët janë të urdhëruar që të jenë bamirës, të jenë të mëshirshëm, të kenë marrëdhënie të mira jo vetëm me nënat e tyre, por edhe baballarët dhe të afërmit e tyre. Allahu i Gjithëfuqishëm e ka ndaluar mosrespektimin dhe ndërprerjen e lidhjeve farefisnore.
Ai i kushtoi kujdes dhe respekt të veçantë nënave, sepse ato i sigurojnë, dhe i pajisin, fëmijët e tyre me kujdesin maksimal dhe vuajnë shumë në shtatzëni, gjidhënie si dhe gjatë rritjes së tyre.

Allahu i Lartmadhëruar thotë: "Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. " [El Isra 23]

Tha Mëshiruesi: "Ne njeriun e kemi urdhëruar për (sjellje të mira ndaj) prindërit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve ia ndau gjinin. (e porositëm) Të jeshë mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek Unë është kthimi juaj." [ Lukman 14]

Tha i Gjithëfuqishmi: "
Nëse ju (o hipokritë) i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit ngatërresa në Tokë dhe do t’i shkatërronit lidhjet farefisnore." [Muhammed 22]

I Dërguari i Allahut, sal-lall-llahu alejhi ve selem, iu tha shokëve të tij: “A doni t'ju njoftoj për mëkatet më të mëdha?” Ne i thamë: “Gjithsesi, o i Dërguari i Allahut!” Tha: “Allahut nëse i përshkruhet shok (shirk) dhe mosdëgjimi i prindërve”. Ishte (ulur) i mbështetur, pastaj u drejtua dhe tha: “Vëni re, edhe fjala e kotë, edhe dëshmia e rrejshme”, dhe vazhdimisht e përsëriti këtë saqë thash: “Ah, sikur të heshtte!” [Buhariu]

Transmetohet nga Ebu Hurejra, radijallahu anhu, se ka thënë: "Erdhi një njeri tek Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve selem dhe i tha: O i Dërguari i Allahut, kush e meriton më së shumti shoqërimin (shërbimin)? Tha: Nëna yte. Pastaj kush? Tha: Nëna yte. Pastaj kush? Tha: Nëna yte. Pastaj kush? Tha Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve selem: Babai yt." [Buhariu dhe Muslimi]

I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, gjithashtu tha : "Se një person i cili shkëputë marrëdhëniet farefisnore nuk do të hyjë në Xhennet." [Buhariu dhe Muslim]

Nga Enes ibën Maliku transmetohet se I Dërguari sal-lall-llahu alehjhi ve selem ka thënë: “Ai njeri që dëshiron t’i shtohet furnizimi (risku) dhe t’i zgjatet jeta, le t’i mbajë marrëdhëniet farefisnore.” [Buhariu]

Këto hadithe janë të mjaftueshme për të mbështetur argumentin tonë, ngase ato tregojnë qartë detyrimin dhe obligueshmërinë e nderimit, respektimit, dhe trajtimit të prindërve dhe farefisit me dashamirësi. Ato gjithashtu tregojnë se shëmtimi i të qenit mos-bindës, mos-respektues dhe mos-nënshtrues ndaj prindërve dhe shkëputja e lidhjeve farefisnore, ai person që vepron një gjë të tillë atëherë ai është duke kryer një mëkat të madh e të rëndë, i cili definitivisht do të meritoj zemërimin e Allahut të Plotfuqishëm mbi veten e tij dhe ai do të përfundojë në Xhehennem - Allahu na ruajttë!

Kjo është më e plotë, dhe më madhështore se tradita që u prezantua nga Perëndimi për të nderuar nënën një ditë brenda vitit dhe neglizhimi dhe mos-interesimi ndaj saj gjatë tërë vitit, si dhe mos-respekti ndaj baballarëve dhe pjesës tjetër të farefisit.

Njerëzit e mençur e kuptojnë korrupsionin dhe padrejtësinë e madhe që lind nga ky zakon, e cila gjithashtu kundërshton Sheriatin e Allahut të Plotfuqishëm dhe cenon ndalesat e të Dërguarit të Allahut, sal-lall-llahu alejhi ve selem.

E njëjta vlen edhe për festimin e ditëlindjeve, festa e mësuesit, festa e punëtorit, festimin e ditës së pavarësisë, përkujtimin e jubileve, ... dhe shumë të tjerave të ngjashme me këta. Në këtë drejtim, muslimanët i kanë ndjekur armiqtë e Allahut të Plotfuqishëm dhe kanë neglizhuar ndalimin fetar për imitimin e tyre. Ekziston një hadith i vërtetë dhe autentik nga i Dërguari i Allahut, sal-lall-llahu alejhi ue selem, i cili tha: ”Do t'i pasoni traditat e atyre që ishin para jush, llërë pas llëre, hap pas hapi, po edhe nëse ata të futeshin në zgavrën e hardhucës edhe ju do të futeshit në të, thanë: O i dërguari i Allahut, ke për qëllim çifutët (jehudët) dhe të krishterët?! Tha: Po kënd tjetër” [Buhariu dhe Muslim]

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve selem ka thënë: “Nuk do të ndodhë Kiameti përderisa ummeti (populli) im do t’i pasojë gjeneratat para tij pëllëmbë pas pëllëmbe dhe hap pas hapi. I është thënë: O i Dërguari i Allahut: Persianët dhe Romakët? Tha: E kush tjetër përveç atyre?” [Buhariu]

Realiteti dëshmon se çfarë është thënë nga gjuha e më të sinqertit, i Dërguari, sal-lall-llahu alejhi ve selem.

Kur muslimanët u bënë të dobët në këtë kohë, imitimi i tyre ndaj armiqve të tyre u bë edhe më i përhapur dhe shumë prej traditave dhe zakoneve perëndimore u përhapën, qofshin këto të bëjnë me mjete konsumimi apo qëndrime dhe sjellje. Një prej këtyre traditave është edhe festimi i të ashtuquajturës "Dita e Nënës"

Kjo thekson largimin, ftohjen prej Islamit. Gjithashtu, zakonet, morali dhe mënyra e jetës së jobesimtarëve u bë shumë më e mirë në sytë e muslimanëve sesa ajo që është urdhëruar nga Islami. Shumë prej muslimanëve për fat të keq kanë marrë se çfarë është e mirë si e keqe, veprat e Sunnetit si risi fetare, dhe anasjelltas, e gjithë kjo nga mosdija dhe për shkak se ata refuzojnë moralin fisnik dhe veprat e drejta dhe të larta që janë të urdhëruara nga Islami.

Lusim Allahun e Lartmadhëruar që t'i ndihmojë muslimanët që ta kuptojnë fenë e tyre mirë, ta përmirëson gjendjen e tyre, t'i udhëzojë udhëheqësit e tyre, t'i ndihmojë dijetarët tanë dhe thirrësit që t'i shpërndajnë dhe përhapin vlerat e Islamit, t'i paralajmërojnë dhe tua tërheqin njerëzve vërejtjen kundër risive fetare, të cilat dëmtojë imazhin e Islamit dhe shkaktojnë që njerëzit të shmangen nga ai! Allahu i Gjithëfuqishëm me siguri dhe padyshim është në gjendje ta bëjë këtë.


Përktheu: Ummu Muhlisa
  
 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.