MЁNYRA E ABDESIT

 
Gruaja e devotshme (7) PDF Printoni E-mail
Shkruar nga --   
e martė. 21 prill 2009

“Ajo tha: “Zoti im, më bën një shtëpi pranë Teje në xhenet.” (Et-Tahrim 11)


Prej cilësive të gruas muslimane është se ajo nuk vrapon pas dynjasë sikurse gratë e tjera, të cilat kërkojnë veshmbathje, të shëtisin nëpër restorante apo kërkojnë ar, argjend apo kënaqësi të tjera të kësaj bote.
Gruaja muslimane është më e zgjuar se kaq, kërkon bukurinë e shtëpisë së saj në dynja duke e zbukuruar me iman dhe vepra të mira dhe njëkohësisht duke shpresuar shpërblimin tek Allahu i Lartësuar. Gruas muslimane i intereson shtëpia e saj në xhenet para shtëpisë së saj në dynja dhe për këtë është e zënë duke ngritur imanin e saj dhe duke punuar për ta arritur kënaqësinë e Allahut.

Nuk është një grua e cila ia ndalon vetes atë që ia ka lejuar Allahu nga të mirat e kësaj bote dhe bukuritë e saj, mirëpo të gjitha këto të mira i shijon pa shpenzuar para të majme dhe gjithashtu nuk e ka qëllimin kryesor kënaqësinë e kësaj bote, nuk është sikurse gratë e tjera, të cilat qëllimin kryesorë e ka ndërrimin e mobileve të shtëpisë apo veshmbathjeve të saj, gruaja muslimane dëshiron atë që e ka dëshiruar gruaja e firaunit, ku e ka lutur Allahun duke thënë: “Ajo tha: “Zoti im, më bën një shtëpi pranë Teje në xhenet.” (Et-Tahrim 11) Shtëpia e ahiretit e ka larguar atë nga kënaqësitë e shtëpisë së dynjasë, ajo është e bindur se kjo botë është një sprovë për njerëzit dhe joshëse për ta e në veçanti për femrat.

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe me atë që të ka dhënë Allahu, kërko (ta fitosh) botën tjetër, e mos lë mangët atë që të takon nga kjo botë, dhe bën mirë ashtu siç të ka bërë Allahu ty, e mos bëj të këqija në tokë, se All-llahu nuk i do çrregulluesit.” (El Kasas, 77)

Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, në komentin e këtij ajeti ka thënë: “Shpenzoje pasurinë e bollshme që ta ka dhuruar Allahu i Lartësuar në adhurimin e Allahut dhe për t’iu afruar Atij me lloje të ndryshme të adhurimit për të cilat do të shpërblehesh në dynja dhe ahiret dhe gjithashtu e mos lë mangët atë që të takon nga kjo botë, nga ajo që ta ka lejuar Allahu nga ushqimet, pijet, veshmbathje, vendbanim, martesën etj., sepse ti ke obligime ndaj Allahut, ndaj vetes tënde, ndaj familjes tënde dhe që të gjithëve duhet t’ia japësh hakun (t’i kryesh obligimet ndaj tyre).” Tefsir Ibn Kethir 3/399.

Po ashtu, Allahu xh.sh. thotë: “O ju njerëz, s’ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtetë, pra të mos u mashtrojë juve jeta e kësaj bote dhe të mos u mashtrojë juve ndaj Allahut ai i mashtruari (shejtani). Djalli është armik i juaji, pra edhe ju konsiderojeni armik, ai e thërret atë grupin e vet, vetëm për t’i bërë banues të zjarrit.” (Fatir, 5-6)

Transmeton Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kjo botë është burg i muslimanëve, kurse xhenet i jobesimtarëve.” (Muslimi)

Dhe ka thënë: “Me të vërtetë dynjaja është e ëmbël dhe e gjelbëruar dhe Allahu i Madhërishëm ju ka bërë mëkëmbës në të për t’ju shikuar se si po veproni, prandaj ruajuni nga dynjaja dhe ruajuni nga gratë sepse sprova e par (që janë sprovuar) e benu israilëve ka qenë sprova e grave.” Ahmedi në Musnedin e tij dhe shejh Albani ka thënë se hadithi është sahih, shih Es-Sahiha 911.

Dhe për këtë shkak parulla e besimtarit dhe besimtares duhet të jetë: “E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme.” (El A’la 17)                                        Përktheu: Eroll Nesimi
 
 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.